آخر حقیقت انسان‌ها چیست؟

آخر حقیقت انسان‌ها چیست؟ آیا مشترک است؟ ویژگی‌ها و مطالبه‌اش چیست؟ از کجا آمده و به کجا می‌خواهد برود؟ صرف نظر از نژاد و قیافه و رنگ و … ما باید برای حقیقت انسان چه کار کنیم؟ او باید به کجا برود و به کجا وصل بشود؟

ادامه مطلب