امام تجلی عزت و کرامت خداست

امام تجلی عزت و کرامت خداست، عزت امام یک عزت درونیست، متکی به حقیقت درونی امام است.

ادامه مطلب