فاصله از خط امام خمینی (ره)

دکتر احمدی نژاد: در همه سال های پس از انقلاب به هر میزان که از خط امام خمینی فاصله گرفته شد به همان میزان اتقلاب ضربه خورد....

ادامه مطلب