طی نامه ای؛
رئیس دولت فلسطین به دکتر احمدی نژاد تسلیت گفت

محمود عباس رئیس دولت فلسطین و رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین با ارسال نامه ای خطاب به دکتر احمدی نژاد ، مراتب تسلیت قلبی خود و ملت و دولت فلسطین را به مناسبت رحلت والده مکرمه رئیس جمهور سابق ابراز کرد.

ادامه مطلب